Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky
zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
Globcom a.s.
IČ: 36530361
DIČ: 2020144005
so sídlom: Várdayho 21, 940 02 Nové Zámky, Slovensko,
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10094/N
kontaktné údaje:
email: globcom.as@gmail.com
telefón: +421905836872
www.herpik.org
(ďalej len „predávajúci“)
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a
fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového
rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.herpik.org (ďalej
len „internetový obchod").
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné
dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.Informácie o tovare a cenách
1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú
uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené
vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak
tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po
dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho
charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním
tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom
obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne
predávajúci s kupujúcim inak.

III.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s
uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí
kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom
obchode,
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a
doručenia.
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do
objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo .... Údaje
uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky
je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o
tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní
objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické
a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky
predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o
prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky
zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú
kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia
sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením
objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle
kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový
návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o
prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných
podmienkach.
7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ
nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí
objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo
email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v
internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať
kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané
automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci
informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú
adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna
zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu
predávajúceho.

IV.Zákaznícky účet
1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci
pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať
objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať
správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek
zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní
tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je
povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho
účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský
účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo
týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s
ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú
údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

V.Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
uhradiť nasledovnými spôsobmi: • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č
SK24 3100 0000 0044 0000 2003, vedený v Prima banke,
• bezhotovostne platobnou kartou,
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány
• dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke,
• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajni zásielok
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením
a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej
kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej
platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného
poskytovateľa elektronických platieb.
5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom
pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada
kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického
výpadku potom najneskôr do 48 hodín

8. Tovar je kupujúcemu doručený:
• na adresu určenú kupujúcim v objednávke · prostredníctvom výdajne zásielok na adresu
výdajne, ktorú kupujúci určil,
• osobným odberom v prevádzke predávajúceho
9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v
objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy
dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné
dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane
kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v
objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp.
náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru
a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia
obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu
prevziať.
13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na
emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane
nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie
či stratu tovaru prechádza na
kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar
prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
VI.Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má
právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol
kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej
zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie
odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
• okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej
zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
• okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej
zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
• okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý
je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa

pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo
na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby,
• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
s iným tovarom,
• predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom
ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30
• dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli
uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo
tovary vopred neobjednal,
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh
alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
rozbalil,
• predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
• poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o
tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek
jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote
podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok. 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže
kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho
uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie
formulára.
7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od
odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14
dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie,
ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné
prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie

náklady.
9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti
predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu
ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné
prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar
predávajúcemu odoslal.
11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je
to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci
oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti
tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.
Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v
objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým
spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

VII.Práva z vadného plnenia
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci
zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré
predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter
tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar
rovnakého druhu bežne používa,
• tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola
akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú
povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá
sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v
súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa
ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú
dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak
kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného
plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru
predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru
spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania
alebo
opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z
chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak
vadu sám kupujúci spôsobil.

5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
• výmenu za nový tovar,
• opravu tovaru,
• primeranú zľavu z kúpnej ceny,
• odstúpiť od zmluvy.
6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
• ak má tovar podstatnú vadu,
• ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
• pri väčšom počte chýb tovaru.
7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení
zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie
predvídala.
8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu
odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z
kúpnej ceny.
9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre
rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla
najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny,
výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil.
Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá
sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy
včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci
požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám
spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie
reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu
vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký
spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia
reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
zamietnutie reklamácie.
15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch
do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava
doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia
vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto
lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho
(uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
17. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec
má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov
vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho
uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí
priznať.
19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci. 20. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so
zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII.Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom
elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.Osobné údaje
1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak
zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za
účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané
obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia
sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým
spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť.
Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy
medzi zmluvnými stranami.
2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných
údajov TU.

X.Mimosúdne riešenie sporov
1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská
obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová
adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a
kupujúcim z kúpnej zmluvy.
2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15,
Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je
kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21.
mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a
smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná
inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o
ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

XI.Záverečné ustanovenie
1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany
dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva
spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle
ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane
rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov,
patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo
ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do
internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie
pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho
prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť
neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace
internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým
spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.01.2022